Regulamin

Regulamin wynajmu Apartamentów Fuda

Wstęp
1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji Apartamentów FUDA w Gorzowie Wlkp. 
2. Właściciel Apartamentów będzie Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
3. Poniższy regulamin stosuję następującą terminologię:
Gość – Klient, Najemca
Właściciel Apartamentu – Wynajmujący
Apartament – lokal mieszkalny przy ul. Dzieci Wrzesińskich 6/1 ; ul. Brukselska 11/11

Rezerwacja
1. Aktualna oferta Apartamentów do wynajmu znajduje się na naszej stronie internetowej www.fuda.pl.
2. Rezerwacji może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
3. Rezerwacja Apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
4. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem : www.fuda.pl lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem +48 509784997 lub 514156500 . Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wskazany Apartament, dane kontaktowe, ilość osób w Apartamencie oraz godzinę przybycia.
5. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu Apartamentu.
6. Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu Apartamentu.
7. W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 100% ogólnych kosztów pobytu na konto wskazane w e mail.  Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.
8. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji.
9. W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy

Przyjazd i wyjazd klientów, odbiór kluczy
1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 pierwszego dnia pobytu do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość ustaleń indywidualnych. W dniu przyjazdu jest wygenerowany kod dostępu do Nieruchomości i przesłany e mail do klienta. Jeżeli Klient nie może dotrzeć do Nieruchomości, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika firmy Wynajmującego dzwoniąc pod nr tel.: 514156400 .
2. W cenie wynajmu Apartamentu wliczone są opłaty za wodę, prąd, ogrzewanie oraz sprzątanie końcowe .
Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się zgodnie z informacja wskazaną w email.
3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.
4. Liczba osób przebywająca w Apartamencie nie może być wyższa niż liczba podana podczas rezerwacji. Jeżeli ilość osób jest większa niż podana w rezerwacji, Właściciel ma prawo zażądać dodatkowej opłaty.
5.Przy budynku, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość zaparkowania pojazdu. Parking jest niestrzeżony, Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.

Obowiązki klienta
1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać Apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.  
2. W Apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu Apartamentu.
7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić : biuro@fuda.pl lub tel. 514156400.
8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do Apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.
9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.
10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione!. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
11. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
13. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
14. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.
15. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi innego Apartamentu, a w przypadku braku wolnego Apartamentu do anulowania rezerwacji.

Rezygnacja, brak przyjazdu klienta, zmiana warunków umowy
1. Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail, lub za pośrednictwem poczty.
2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji Apartamentu Wynajmujący jest uprawniony do pobrania od Klienta następujących opłat:
- 50% opłaty rezerwacyjnej, jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem, w którym Klient zamierza rozpocząć korzystanie z Lokalu;
- 100% opłaty rezerwacyjnej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż opisany w punkcie powyżej.
3. Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem Apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
4. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego Apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny Apartament nie odpowiada oczekiwaniom klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości.
5. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.
6. W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.
7. Dane osobowe Klienta zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez naszą firmę, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług w myśl aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.
8. Reklamacje z tytułu wynajmu apartamentów należy kierować w formie pisemnej na adres e mail : biuro@fuda.pl . Wynajmujący ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego .

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie pozostawione przez Naszych Gości rzeczy spożywcze  zostają zutylizowane.
2. Nie odpowiadamy za pozostawione przez Naszych Gości przedmioty użytku osobistego   .
3. Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w Apartamentach zostaną na prośbę Naszych Gości odesłane na wskazany przez nich adres, na ich koszt.
4. Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia Apartamentów.

Regulamin wynajmu noclegu w Pensjonacie Fuda

Wstęp
1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji oraz noclegu w Pensjonacie FUDA w Gorzowie Wlkp.
2. Właściciel Pensjonatu FUDA będzie Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
3. Poniższy regulamin stosuje następującą terminologię: Gość – Klient
Właściciel Apartamentu – Właściciel
Pensjonat FUDA – ul. Traugutta 4,66-400 Gorzów Wlkp.

Rezerwacja
1. Aktualna oferta Pensjonatu FUDA znajduje się na naszej stronie internetowej www.fuda.pl.
2. Rezerwacji może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
3. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem : www.fuda.pl lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem +48 509784997 lub 514156500 . Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób oraz godzinę przybycia.
4. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu noclegu w Pensjonacie.
5. Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu noclegu w Pensjonacie.
6. W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 100% ogólnych kosztów pobytu na konto wskazane w e mail lub gotówkowo w dniu przyjazdu . Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.
7. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji.
8. W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Właściciel ma prawo do odstąpienia od umowy wynajmu noclegu.
9. Dokonanie rezerwacji przez Klienta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Przyjazd i wyjazd gości, odbiór kluczy
1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu. Zameldowanie odbywa się od godz. 15.00 do 22.00 . Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego przyjazdu i wyjazdu Gości . Jeżeli Klient nie może dotrzeć do Pensjonatu, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika firmy Właściciela dzwoniąc pod nr tel.: 514156400 .
2. W cenie wynajmu Noclegu w Pensjonacie FUDA wliczone są opłaty za wodę, prąd, ogrzewanie oraz sprzątanie końcowe .Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się zgodnie z informacja wskazaną przez pracownika Właściciela (skrzynka na klucze).
3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.
4. Liczba osób przebywająca w Pensjonacie FUDA nie może być wyższa niż liczba podana podczas rezerwacji. Jeżeli ilość osób jest większa niż podana w rezerwacji, Właściciel ma prawo zażądać dodatkowej opłaty.
5. Przy Pensjonacie FUDA istnieje możliwość zaparkowania pojazdu. Parking jest niestrzeżony, Właściciel Pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.

Obowiązki klienta
1. Klient zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać przedmiot najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
2. W Pensjonacie FUDA nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
3. Klient zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia rezerwacji bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. W Pensjonacie FUDA obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
5. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Klienta pokoju w Pensjonacie w okresie trwania rezerwacji.
6. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić : biuro@fuda.pl lub pod nr tel. 514156400.
7. Klient odpowiedzialny jest za klucze do pokoju w Pensjonacie, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.
8. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.
9. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w Pensjonacie jest zabronione!. W przypadku złamania zakazu palenia Klient jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.( Właściciel ustanowił specjalne miejsca przeznaczone do palenia).
10. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
11. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Właściciela lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
12. Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, zdjęcia i filmy wykonane w Pensjonacie FUDA, na których widoczne jest wyposażenie, zdjęcia pokoi itp., nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
13. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w Pensjonacie FUDA jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Klient jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.
14. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Właściciel zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi innego pokoju w Pensjonacie, a w przypadku braku wolnego noclegu do anulowania rezerwacji.

Rezygnacja, brak przyjazdu klienta, zmiana warunków umowy
1. Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w formie pisemnej , za pośrednictwem poczty e-mail, lub za pośrednictwem poczty.
2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji noclegu w Pensjonacie FUDA Wynajmujący jest uprawniony do pobrania od Klienta następujących opłat:
- 0 % opłaty rezerwacyjnej, jeśli rezygnacja nastąpiła nie później niż 5 dni przed pierwszym dniem ,w którym Klient zamierzał rozpocząć korzystanie z noclegu;
- 50% opłaty rezerwacyjnej, jeśli rezygnacja nastąpiła nie później niż 3 dni przed pierwszym dniem, w którym Klient zamierzał rozpocząć korzystanie z noclegu;
- 100% opłaty rezerwacyjnej jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie późniejszym niż 3 dni przed pierwszym dniem ,w którym Klient zamierzał rozpocząć korzystanie z noclegu;
3. Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem pokoju do ponownej rezerwacji następnego dnia.
4. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego noclegu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego noclegu w Pensjonacie nie jest możliwe. Jeśli zamienny nocleg nie odpowiada oczekiwaniom klienta, ma on prawo do odstąpienia od złożonej rezerwacji, a wpłacony zadatek jeżeli był zostanie zwrócony w całości.
5. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.
6. W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.
7. Dane osobowe Klienta zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez naszą firmę, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług w myśl aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.
8. Reklamacje z tytułu noclegu w Pensjonacie FUDA należy kierować w formie pisemnej na adres e mail : biuro@fuda.pl . Wynajmujący ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego .

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie pozostawione przez Naszych gości rzeczy spożywcze  zostają zutylizowane.
2. Nie odpowiadamy za pozostawione przez Naszych Gości przedmioty użytku osobistego  .
3. Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w Pensjonacie zostaną na prośbę Naszych Gości odesłane na wskazany przez nich adres, na ich koszt.
4. Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia Pensjonatu.